nencnsitinfor.tk
Main / Music & Audio / Bhaibheri

Bhaibheri

Bhaibheri

Name: Bhaibheri

File size: 75mb

Language: English

Rating: 10/10

Download

 

Biblica—The International Bible Society inoda kwazvo kuti iturikire zvakanaka, idhindise uye iparadzire Shoko raMwari kuti vanhu vari panyika ino yose vapinduke vave vateveri vaJesu Kristu. Hundreds of versions in + different languages - the Bible that goes with you anywhere. The Holy Bible in Shona (Bhaibheri) and English (NIV / ESV) This is a FREE Shona / English Bible for both Shona and English speaking. Bhaibheri repaIndaneti. Shanduro yeNyika Itsva. nencnsitinfor.tk NZVIMBO YEPAMUTEMO YEPAINDANETI YEZVAPUPU ZVAJEHOVHA. Read the Bible online, listen, or download. Published by Jehovah's Witnesses, the New World Translation of the Holy Scriptures is accurate, easy to read. Bhaibheri. Testamente Tsaru. Mavambo; Eksodo · Revitiko · Numeri · Deuteronomio · Joshua · Vatongi · Rute · 1 Samueri · 2 Samueri · 1 Madzimambo .

Shona Bible - Shona Bible (Bhaibheri) is the old version version for your android supported phone. Offered with essential features, utilizing the power of. Download SHONA (BHAIBHERI) / ENGLISH BIBLE apk and all version history for Android. This is a FREE Shona / English Bible for both Shona and. Shona Union Version Bible / Bhaibheri - Magwaro Matsvene Amwari - Testamente Yekare - Netestamente Itsva / The Bible in Shona (Union) 53 series / Shona. Tindo achishandisa bhaibheri kupfimba: Tindo: Une mukomana here? Girl: Handina. Tindo: Gen "Jehova Mwari akatizve, Hazvina kunaka,kuti munhu. Get this from a library! Bhaibheri Rinoera neApokirifa.. [Samupindi.; Bible Society of Zimbabwe.;].

Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi (BDSC) - Hundreds of versions in + different languages - the Bible that goes with you anywhere. Download now. The Bible in chiShona - Shona. Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari (Doke) ( SUB) · Shona Bible , revised (SNA) · Bhaibheri Dzvene. Mabhuku eBhaibheri akarongwa zviri nyore kuti ukurumidze kuwana mavhesi aunoda. Shanduro yeNyika Itsva () ishanduro yakarurama yeBhaibheri. Unozviziva here kuti Bhaibheri rinoti matambudziko ose aya achapera uye iwe Verenga unzwe kuti Bhaibheri rinoti Mwari ane unhu hwakaita sei uye. Bhaibheri. Testamente Tsaru. Mavambo; Eksodo · Revitiko · Numeri · Deuteronomio · Joshua · Vatongi · Rute · 1 Samueri · 2 Samueri · 1 Madzimambo .

More:

В© 2018 nencnsitinfor.tk